હેપ્પી ઇજનેર દિવસ !!

15 09 2010

Source:- IndiaPositive

આજે ડો. એમ. વિશ્વેસરૈયા ની યાદ મા ઇજનેર દિવસ ઉજવાય છે.
હુ પણ એક ઇલેક્ટ્રોનીકસ અને કોમ્યુનીકેશન ઇજનેર છુ અને મારા સૌ મીત્રો ને ઇજનેર દિવસ ની શુભેચ્છા.

.

.

.

Madhav


Actions

Information

4 responses

15 09 2010
Jaynath Sisodiya

Wishes for the day.

15 09 2010
Govind Maru

ઈજનેર દીવસની હાર્દીક શુભેચ્છાઓ…
http://govindmaru.wordpress.com

15 09 2010
સોહમ રાવલ

તમને પણ એક કોમ્પ્યુટર એન્જીનીયર તરફથી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ…

16 09 2010
Madhav / Harshad

@jayanth,Govidbhai and Soham:- Aapno aabhar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: